โครงการติดแก๊ส pt 2566 – 2567 รถสาธารณะ โทรด่วน 086 461 8904

Share

โครงการ ติดแก๊ส pt TAXI TRANSFORM

ติดแก๊ส lpg ราคา รถสาธารณะ รถป้ายเหลือง + รถแกร็บ ลาล่ามูฟ เริ่มเพียง 1,999 บาท  สำหรับโครงการ ติดแก๊ส pt 2566 ขยายเพิ่ม โครงการ ติดแก๊ส pt 2567

สิทธิประโยชน์จากโครงการ ติดแก๊ส pt

18,000

ส่วนลดค่าติดแก๊ส lpg (บาท)

50

ส่วนลดค่าแก๊ส lpg (สตางค์/ลิตร) เป็นเวลา 3 ปี***

1,797

มูลค่าบัตรสมาชิก Max Card Plus (บาท) ฟรี เป็นเวลา 3 ปี!!!

10

สิทธิประโยชน์สมาชิก พีที แมกซ์การ์ด พลัส

***ส่วนลดค่าแก๊ส lpg ของบัตรสมาชิก Max Card Plus ระยะเวลา 3 ปี เมื่อเติมแก๊ส lpg ที่สถานีบริการ PT LPG ทั่วประเทศ สูงสุดไม่เกิน 28,800 ลิตร รวมสูงสุดไม่เกิน 800 ลิตรต่อเดือน ส่วนลดแก๊ส lpg / น้ำมัน ลิตรละ 0.5 บาท สำหรับลิตรที่ 1 – 200 และส่วนลดแก๊ส lpg ลิตรละ 0.2 บาท สำหรับลิตรที่ 201 – 800

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ ติดแก๊ส pt

1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt ต้องเป็นสมาชิก PT Max Card Plus เท่านั้น (หากยังไม่เป็นสมาชิก สามารถรับสิทธิ์สมัครได้ฟรีในโครงการติดแก๊ส pt)

2. รถสาธารณะ หรือรถขนส่งอื่นที่นำมาติดแก๊ส lpg ต้องเป็นรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมัน หรือ ติดแก๊ส ngv เท่านั้น

3. รถยนต์ที่นำมาติดตั้งแก๊ส pt ต้องมีอายุรถไม่เกิน 9 ปี

4. ผู้สมัครเข้าร่วมต้องชำระค่าสมัครร่วมโครงการ 1,999 บาทเต็มจำนวนก่อนทำการติดตั้ง

5. ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกโครงการ TAXI Transform หรือ AUTO Transform ให้เข้าร่วมเพียง 1 สิทธิ์ต่อสมาชิก

6. เติมแก๊ส lpg ปั๊ม pt อย่างน้อย 500 ลิตร/เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดแก๊ส pt แล้วเสร็จ

เอกสารสมัครโครงการ PT AUTO TRANSFORM

เอกสารที่ใช้ในการสมัครร่วมโครงการติดแก๊ส pt นั้น เมื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และรถที่ใช้งาน เป็นรถที่มีอายุไม่เกิน 9 ปี ซึ่งจะเป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน หรือ ติดแก๊ส ngv อยู่เดิม ต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนรถที่จะติดตั้งแก๊ส pt

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเข้าร่วมโครงการติดแก๊ส lpg pt

4. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการติดตั้งแก๊ส pt

ในกรณีที่ ผู้สมัครฯ ไม่ใช่เจ้าของรถ (ผู้ถือกรรมกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้ครอบครอง ที่ระบุในเอกสารจดทะเบียนรถล่าสุด) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมของเจ้าของรถเพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย โดยต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
5. หนังสือมอบอำนาจ จากเจ้าของกรรมสิทธิ์รถที่เข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt
6. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์รถที่เข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt
7. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์รถที่เข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt
เอกสารของเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ต้องให้เจ้าของรถยนต์ลงนามในเอกสารข้างต้นมาด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

This website uses cookies.

Read More