โครงการ ติดแก๊ส pt แสน SAVE

ติดแก๊ส lpg รถยนต์ทั่วไป เริ่มเพียง 9,990 บาท สำหรับโครงการติดแก๊ส pt 2565 ขยายเพิ่ม โครงการติดแก๊ส pt 2566

โครงการ ติดแก๊ส pt

สิทธิประโยชน์จากโครงการ ติดแก๊ส pt

10,000

ส่วนลดค่าติดแก๊ส lpg (บาท)

1

ส่วนลดค่าแก๊ส lpg (บาท/ลิตร)***

599

มูลค่าบัตรสมาชิก Max Card Plus (บาท) ฟรี 1 ปี*

10

สิทธิประโยชน์สมาชิก พีที แมกซ์การ์ด พลัส

***โครงการAuto Transform ลิตรที่ 1-200 ลด 1 บาท, ลิตรที่ 201-500 ลด 70 สต., ลิตรที่ 501-800 ลด 20 สต.

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ ติดแก๊ส pt

1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt ต้องเป็นสมาชิก PT Max Card Plus เท่านั้น (หากยังไม่เป็นสมาชิก สามารถรับสิทธิ์สมัครได้ฟรีในโครงการติดแก๊ส pt)

2. รถยนต์ที่นำมาติดแก๊ส lpg ต้องเป็นรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมัน หรือ ติดแก๊ส ngv เท่านั้น

3. รถยนต์ที่นำมาติดตั้งแก๊ส pt ต้องมีอายุรถไม่เกิน 9 ปี

4. ผู้สมัครเข้าร่วมต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการติดตั้ง

5. สงวนสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้สมัครที่ร่วมโครงการ TAXI Transform หรือมีประวัติการเติม PT LPG ภายในระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด

6. เติมแก๊ส lpg ปั๊ม pt อย่างน้อย 100 ลิตร/เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดแก๊ส pt แล้วเสร็จ

ขั้นตอนสมัคร โครงการติดแก๊ส pt

เอกสารสมัครโครงการ PT แสน Save

เอกสารที่ใช้ในการสมัครร่วมโครงการติดแก๊ส pt นั้น เมื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และรถที่ใช้งาน เป็นรถที่มีอายุไม่เกิน 9 ปี ซึ่งจะเป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน หรือ ติดแก๊ส ngv อยู่เดิม ต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนรถที่จะติดตั้งแก๊ส pt

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt

3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเข้าร่วมโครงการติดแก๊ส lpg pt

4. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการติดตั้งแก๊ส pt

ในกรณีที่ ผู้สมัครฯ ไม่ใช่เจ้าของรถ (ผู้ถือกรรมกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้ครอบครอง ที่ระบุในเอกสารจดทะเบียนรถล่าสุด)  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมของเจ้าของรถเพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย  โดยต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
5. หนังสือมอบอำนาจ จากเจ้าของกรรมสิทธิ์รถที่เข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt
6. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์รถที่เข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt
7. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์รถที่เข้าร่วมโครงการติดแก๊ส pt
 
เอกสารของเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ต้องให้เจ้าของรถยนต์ลงนามในเอกสารข้างต้นมาด้วย 
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ